Velamsund 10:34  (Eriksvik-Gustavsberg 2019-08-07 16 km)

Velamsund 10:34 (Eriksvik-Gustavsberg 2019-08-07 16 km)
Karta  (15 m.ö.h)